SWISSPEARL – ФИБЕР ЦЕМЕНТНИ ПАНЕЛИ

SWISSPEARL – ФИБЕР ЦЕМЕНТНИ ПАНЕЛИ

Системи и технологија

 • Потпорна структура надворешни ѕидови на зградата најчестобетон, столбови, челик…
 • Подконструкција– дрвена, метална или алуминиумска подконструкција
 • Термо изолација – предноста на надворешната трмичка изолација е да ја чува целата структура на зградата на константна температура и да ја сведе на минимум загубата на енергија. Резултатот е  економската и еколошката предност.
 • Вентилиран простор– главната цел на вентилираната шуплина е одстранување на влагата и продорот на топлина. Циркулацијата на воздухот се врши природно, благодарение на разликата на притисоците на дното и врвот на објектот.
 • Покривни панели – фасадата на објектот има две галавни цели : естетски да пружа задоволство како и да го штити објектот од климатски надворешни влијанија.

Различниначининаинсталирањенапанелите

 • Со видливи нитни во боја на панелот (на метална подконструкција)
 • Со видливи штрафови во боја на панелот (за дрвена подконструкција)
 • Скриен систем со закачување
 • Со лепење

Еденсистен, многупредности

 • Температурно собирање и опуштање на материјалот со што се избегнува напукнатини и други оштетувања на панелите
 • Заштита на останатите констуктивни системи од термички влијанија – не само против метеоролошките промени, туку и против механички влијанија, како на пример вгнездување на птици и …
 • Циркулација на влагата – се намалува ризикот од кондензација
 • Огноотпорност
 • Звучна изолација
 • Слој на сува термичка изолација – заостанатата влага при изградбата и било каква и најмала инфилтрација на влага може да се отстрани преку вентилираната шуплина и ќе направи максимална термичка изолација
 • Заштита на структурата на објектот
 • Однесување на екстремно ниски температури – го заштиттува објектот од негативниот ефект од ветровите
 • Однесување на екстремно високи температури – ја намалува температурата за повеќе од 10 степени, преку вентилираната шуплина. Резултатот е заштеда на енергија потребна за ладење.

Слобода на дизајнирање, без ограничувања

Големо форматните Swisspearl панели и даваат на фасадата лик, индивидуалност, карактер, текстура, боја и што е најважно високо ефективен заштитен слој.

Димензии на завршно тримувани панели

3040*1220мм                      12мм/8мм

2500*1220мм                      12мм/8мм

2000*1220                            8мм

3040*920мм                         8мм

2500*920мм                         8мм

Бои:Широк спектар на повеќе од 85 бои.